Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 23 2016

6284 1c38
Zakopane, Dom Literata, 1996 rok - Szymborska dowiaduje się, że dostała Nagrodę Nobla.
Reposted frompiteczek piteczek
Reposted frombluuu bluuu viaohhh ohhh
7928 9804 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaohhh ohhh
6735 5dbe 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaczoo czoo
3957 25a8 500
Reposted fromshakeme shakeme viaczoo czoo
Większość kobiet oczekuje od mężczyzn tego, co powinny dać sobie same.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathatwasntadream thatwasntadream
3723 d172 500
5001 3333
0608 3d81
Reposted fromretro-girl retro-girl viamarlboro marlboro
Reposted fromgreensky greensky viamarlboro marlboro
Bo to się czuje. Wiesz, że komuś na tobie zależy, że siedzisz mu w głowie, przesłaniasz cały świat. Tego nie da się osądzić po czyichś słowach czy obietnicach. Musisz zwrócić uwagę na czyny tego człowieka, na to, jak cię traktuje, w jaki sposób się do ciebie zwraca, czy mocno ściska cię na przywitanie. Czy pożegnanie zawsze jest czymś nieprzyjemnym, nawet jeśli rozstajecie się na zwykłe dwadzieścia cztery godziny, czy chwyta twoją dłoń tak po prostu, bo tego potrzebuje czy tylko wtedy, gdy tak wypada. Z czasem pojawi się taka pewność, całkowita świadomość tego, co się dzieje i wzajemność uczuć względem tej osoby. Wtedy będziesz wiedział, wszystko zrozumiesz.
— "Każdy jest dla kogoś ważny" http://mozeznajdziemysiebieznow.blogspot.com
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaordinarylove ordinarylove
8144 60ce 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl