Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2016

Lgnę do ludzi i im nie otwieram. Nieraz otwieram i żałuję.
— białoszewski.
Reposted fromrol rol viaxlumincescencex xlumincescencex

August 26 2016

8505 1ed1
Reposted frompablafiorella pablafiorella viabanshe banshe
4394 cd57
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabanshe banshe
Reasumując: nadal nie wiem iloma łyżeczkami słodzi kawę po przebudzeniu czy po której stronie łóżka woli zasypiać. Ciągle nie mam pojęcia jakie miewa sny, o czym marzy. Nie znam odpowiedzi na pytanie jak spędza popołudnia i co go zachwyca. Nie orientuję się jak poprawić mu nastrój po przegranym meczu. Nie rozumiem dlaczego nie lubi koszul z podwiniętym rękawem i skąd ta jego cholerna obojętność. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie znam odpowiedzi, nie orientuję się, nie rozumiem... dlaczego chcę to wiedzieć.  
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viabanshe banshe
5074 c009
Reposted fromsecretoflife secretoflife viabanshe banshe
2968 fdc7
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viabanshe banshe
8146 9d5e 500
Reposted fromxlumincescencex xlumincescencex viabanshe banshe
There was a girl. A beautiful girl. Surrounded by people, yet utterly alone.
— Scott Spencer, Endless Love
Reposted fromxlumincescencex xlumincescencex viabanshe banshe
The only things I regret, and the only things I'll ever regret are things I didn't do. In the end, that's what we mourn. The paths we didn't take. The people we didn't touch.
— Scott Spencer, Endless Love
Reposted fromxlumincescencex xlumincescencex viabanshe banshe
7586 67b7 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabanshe banshe
Reposted frombluuu bluuu viabanshe banshe
7671 0f03
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabanshe banshe
9922 c673
Reposted fromorelh orelh viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl